Raseinių krizių centras
Ataskaitos

Ataskaitos

ASOCIACIJA RASEINIŲ KRIZIŲ CENTRAS

2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

 

Asociacija Raseinių krizių centras yra ne pelno siekianti organizacija, teikianti pagalbą Raseinių rajono gyventojams, atsidūrusiems krizinėje situacijoje. 

Asociacijos Raseinių krizių centras (toliau – Asociacija) tikslai ir uždaviniai yra numatyti Asociacijos įstatuose.
 

Tikslai

Uždaviniai

1. Atstovauti Asociacijos narių interesus valstybės institucijose, skatinti jų iniciatyvas, remiantis ekspertinėmis žiniomis palaikyti nuolatinį dialogą su visuomene.

1.1.Koordinuoti Asociacijos narių bendradarbiavimą, skatinti sinergišką veikimą, siekiant Asociacijos tikslų.

1.2.Atstovauti Asociacijos narių interesus, dalyvaujant sprendimų priėmimo procesuose nacionaliniu ir regioniniu lygiu.

2. Koordinuotai vykdyti konsultacinę, patariamąją (lobistinę) veiklą, aktyviai dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose, siekiant formuoti žmogaus teisių ir lyčių lygybės įtvirtinimo politiką.

2.1.Vykdyti aktyvią institucijos darbo stebėseną moterų žmogaus teisių įtvirtinimo srityje, teikti ekspertinę nuomonę ir pasiūlymus institucijų praktikų ir įstatyminės bazės tobulinimui. 

2.2.Bendradarbiauti su nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis bei organizacijomis.

2.3. Koordinuotai remti kitų pilietinių organizacijų iniciatyvas žmogaus teisių gynimo ir lyčių lygybės įtvirtinimo srityje.

3. Užtikrinti Asociacijos gebėjimų plėtrą, garantuoti asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų tiek artimoje aplinkoje, tiek viešoje erdvėje, vienodą pagalbos prieinamumą ir pagalbos kokybę, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kt. poįstatyminiuose teisės aktuose.

3.1. Užtikrinti ir teikti specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims.

3.2. Užtikrinti ir teikti akredituotą pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims.

3.3. Užtikrinti ir teikti akredituotą pagalbą nuo smurto lyties pagrindu nukentėjusiems asmenims.

3.4. Užtikrinti ir teikti pagalbą smurtautojams.

3.5. Užtikrinti ir teikti pagalbą asmenims, esantiems sudėtingoje psichologinėje situacijoje, išgyvenantiems emocines / psichologines krizes, įskaitant savižudybės, smurto, priklausomybių riziką. 

3.6. Ugdyti Asociacijos narių advokacijos gebėjimus ir juos panaudoti teikiant  kompleksinę pagalbą. 

3.7. Parengti ir vykdyti vieningą savanorių rengimo programą, plėsti savanorių tinklą.

3.8. Vykdyti mokymus, organizuoti kvalifikacijos kėlimo bei profesinio perdegimo prevencijai skirtus mokymus asmenims ir organizacijoms, dirbančioms su asmenimis, nukentėjusiais nuo nusikalstamų veikų.

3.9. Organizuoti vieningas viešinimo kampanijas nacionaliniu mastu, siekiant geresnio Asociacijos ir jų teikiamos pagalbos žinomumo.

3.10. Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kurti klientui draugišką aplinką teisėsaugos, sveikatos priežiūros, socialinėse įstaigose bei žiniasklaidoje ir pan.

4.Ugdyti visuomenės narių sąmoningumą, siekiant nulinės tolerancijos smurtui prieš moteris ir smurtui viešame bei privačiame gyvenime.

4.1. Dirbti prevencijos srityje, inicijuoti informacines kampanijas bei dalyvauti su tuo susijusiose kitų organizacijų iniciatyvose, įskaitant tarptautines kampanijas žmogaus teisių ir lyčių lygybės įtvirtinimo srityje.

2021 m. Asociacijos  įgyvendintos veiklos ir pasiekti rezultatai

 

Specializuotos kompleksinės pagalbos teikimas smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims

Per 2021 m. Raseinių specializuotos kompleksinės pagalbos centras (toliau – SKPC) užregistravo 638 asmenis, patyrusius smurtą artimoje aplinkoje. Šiose šeimose auga 330 nepilnamečiai vaikai, patyrę smurtą, tapę liudininkais ar gyvenantys aplinkoje, kurioje buvo smurtaujama.

SKPC pagalbą gavo 506 asmenys iš Raseinių rajono, 67 asmenys iš Vilniaus, 8 iš kitų rajonų, iš kurių 22 asmenims pagalba pradėta teikti dar iki 2021 m. sausio 1 d. 

Moterys sudaro absoliučią daugumą nukentėjusiųjų – 71 proc.,  65,6 proc. smurtautojų yra vyrai. 92,48 proc. moterų nukentėjo nuo vyrų, kai 54 proc. vyrų nukentėjo nuo vyrų.  28 proc. moterų nukenčia nuo sutuoktinio,  27 proc. – nuo sugyventinio. 16 – 17 proc. vyrų nukenčia nuo sutuoktinės, sugyventinės, tas pats procentas ir nuo sūnaus. 21 proc. moterų nukenčia nuo savo vaikų (15 proc. dukrų ir 85 proc. sūnų). Dažniausiai nuo smurto artimoje aplinkoje nukenčia asmenys, priklausantys 30 – 59 m. amžiaus grupei (68 proc. moterų ir 74 proc. vyrų). Per 2021 m. nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje suteikta 2408 pagalbos rūšys (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, bendradarbiavimas, psichologo, teisininko konsultacijos). 

 

Kompleksinė pagalba VYRAMS, esantiems sudėtingoje psichologinėje situacijoje, išgyvenantiems emocines/psichologines krizes, įskaitant savižudybės, smurto, priklausomybių riziką

Per 2021 m. Raseinių krizių centras (toliau – RKC) užregistravo 142 vyrus, esančius sudėtingoje psichologinėje situacijoje, išgyvenančius emocines/psichologines krizes, įskaitant savižudybės, smurto, priklausomybių riziką. Kompleksinė pagalba vyrams yra teikiama kiekvieną darbo dieną 8 val., jei ryšys užimtas, neatsako, RKC el. paštu gauna informaciją apie praleistą skambutį. Konsultantas susisiekia, taip suteikiama galimybė vyrams gauti pagalbą 8 val. d.d. 

Kompleksinę pagalbą gavo 142 vyrai, iš Kelmė – 3, Šiaulių – 51, Raseinių – 69 ir 19 iš Tauragės. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios pasiekti projekto įgyvendinimo kriterijai: gautų skambučių skaičius – 497, atsilieptų skambučių skaičius – 375, tai sudaro 75,45 proc. Suteiktų konsultacijų  – 330. Vyrai kreipiasi dėl įvairių priežasčių: fizinės sveikatos problemų – 46, santykių problemų – 122, netektis – 4, užimtumo ar darbo problemų – 55, dėl sunkios finansinės padėties – 33, socialinės izoliacijos – 48, pokyčių šeimoje (kūdikio gimimas, šeimos pagausėjimas ir (ar) kt.) – 22, narkotikų, alkoholio ar kitų žalingų įpročių nulemtų aplinkybių – 109, nepaaiškinamo liūdesio ir (ar) blogos emocinės būklės – 55, savižudybės rizikos – 10 ir kitos priežastys – 10.  Suteikta 188 – emocinės paramos, 169 – psichologinė pagalba, 144 – edukacinės paslaugos, 43 – teisinės konsultacijos, atsižvelgiant į situaciją, 158 asmenims suteikta informacija ir (ar) nukreiptas į kompetentingą instituciją(-as) ir (ar) specialistą (-us) tolimesnei pagalbai gauti, 34 – suteiktos rekomendacijos, kaip anoniminių alkoholikų klubo lankymas, įvairios reabilitacijos ir pan. 

Suorganizuota 11 apskrito stalo diskusijų: Kelmėje, Radviliškyje, Raseinių, Pakruojo, Telšių, Mažeikių, Naujosios Akmenės, Joniškio, Tauragės, Šiaulių rajonų ir Šiaulių miesto savivaldybėse, kuriose dalyvavo 135 dalyviai iš įvairių institucijų, kurios dirba su vyrais, jų problemomis.

 

Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams

2021 metais užregistruotos 57 šeimos (271 šeimos narys), nukentėjusios nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje. Šiose šeimose auga 110 vaikų, iš jų 45 mergaitės ir 65 berniukai. Nuo tiesioginio smurto nukentėjo 4 mergaitės ir 4 berniukai. Nuo netiesioginio smurto nukentėjo 41 mergaitė ir 61 berniukas. 

Pagal smurto rūšis, 4 mergaitės ir 4 berniukai, nukentėjo nuo fizinio smurto. 40 mergaičių ir 61 berniukas – nuo psichologinio smurto ir 1 mergaitė nukentėjo nuo seksualinio smurto. 

Suteiktos paslaugos. Psichologo 22 konsultacijos suteiktos: 10 – čiai tiesioginio smurto aukų ir jų šeimų nariams ir 58 konsultacijos suteiktos: 43 – ims netiesioginio smurto aukoms ir jų šeimų nariams. Socialinio pedagogo – konsultanto 7 konsultacijos suteiktos: 3 tiesioginio smurto aukoms ir jų šeimų nariams ir 20 konsultacijų suteiktos: 9-iems netiesioginio smurto aukoms ir jų šeimų nariams. Teisininko 7 konsultacijos suteiktos: 4 tiesioginio smurto aukoms ir jų šeimų nariams ir 13 konsultacijų suteiktos: 11 netiesioginio smurto aukoms ir jų šeimų nariams. Pravestos 4 meno terapijos grupės, kuriose dalyvavo 18 vaikų. Pravestos 4 tėvystės įgūdžių ugdymo grupės, kuriose dalyvavo 31 tėvelis. Organizuota konferencija SMURTAS PRIEŠ VAIKUS: PAŽINKIME, ATPAŽINKIME, PADĖKIME! Pasaulinei smurto prieš vaikus prevencijos dienai paminėti. Konferencijoje dalyvavo 77 dalyviai, iš 83 užsiregistravusiųjų.

 

Moterų ir vyrų lygių galimybių aktualijos

Projekto tikslas – didinti moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą. Asociacija „Moters pagalba moteriai“ bendradarbiaujant su Raseinių krizių centru organizavo „Merginų grupių vadovių“ mokymus. Kompetencijas didino moterų ir vyrų lygių galimybių politikos srityje 11 dalyvių. 

Raseinių krizių centro ir valstybės, ir savivaldybės institucijų, įstaigų bendradarbiavimo mechanizmų stiprinimui buvo organizuotos 8 veiklos: Apskrito stalo diskusijos vyko nuotoliniu būdu Kelmės, Raseinių ir Tauragės rajonuose NVO atstovams, savivaldybių administracijai, probacijai, policijai ir kt. institucijoms stiprinant institucinius gebėjimus. Vyko nuotolinė konferencija „Lyčių lygybės ugdymas: nuo problemos iki sprendimo būdų“ Vyko dvi merginų grupės „Pokalbis prie arbatos“ Raseinių ir Kelmės rajonuose. Tarptautinė akcija „16 d. prieš smurtą prieš moteris“ organizuota Didžiulių ir Berteškių kaimo bendruomenėse. Šiuose renginiuose dalyvavo 131 unikalus dalyvis, iš jų 119 moterų, 22 vyrai. 

 

Kompleksinė pagalba šeimai

Raseinių krizių centras vykdo Raseinių rajono savivaldybės administruojamą projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Tikslas – didinti kompleksinių (socialines, psichologines, tarpininkavimo, informavimo ir kt.) paslaugų prieinamumą šeimoms, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

2021 m. teikiamos psichologo konsultacijos. 28 Raseinių rajono gyventojams suteiktos 69 konsultacijos, pravesta nuotolinė tėvystės įgūdžių ugdymo grupė, kurioje dalyvavo 13 tėvelių. 

 

Akredituota pagalbos tarnyba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymu, Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybų teikiamos pagalbos akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. A1-318 „Dėl pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybų teikiamos pagalbos akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2021 m. Raseinių krizių centrui suteikė teisę teikti akredituotą pagalbai nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims (toliau – Pagalba). 

Per pagalbos tarnybos veiklos vykdymo laikotarpį (nuo 2021 m. rugpjūčio 31 d.) užregistruota 19 nuo nusikalstamos veikos nukentėjusių asmenų. Pirmoko kontakto institucijos pranešė 13 nukentėjusiųjų nuo nusikalstamos veikos asmenų ir savarankiškai kreipėsi 6 asmenys nukentėję nuo nusikalstamos veikos. Gavusių akredituotą pagalbą pagalbos tarnyboje 10 moterų ir 8 vyrai. Per pagalbos tarnybos veiklos vykdymo laikotarpį (4 mėnesius) iš viso pagalbos tarnybos suteiktos 42 paslaugos (informavimo, konsultavimo, teisininko, psichologo, palydėjimo ir kt.). 

 

Raseinių krizių centro viešinimas

2021 m. Raseinių krizių centro ir jo veiklos viešinimui buvo sukurtos viešinimo priemonės:

 • Sukurta www.raseiniukriziucentras.lt internetinė svetainė;

 • Sukurta https://www.facebook.com/kriziucentrasraseiniai paskyra;

 • Sukurti skelbimai: Pagalba vyrams! 2. Pagalba vaikams! 3. Leisk TAU padėti! 

 • Reklaminio skydelio sukūrimas; 

 • Plakato ir skrajutės maketavimas bei išleidimas; 

 • Straipsnis apie kompleksinę pagalbą vyrams „Sužeisti, bet nepamiršti: kompleksinės paslaugos vyrams“ patalpintas Raseinių rajono laikraštyje „Alio Raseiniai“ 

 • Apskrito stalo diskusijos „Kompleksinė pagalba VYRAMS, esantiems sudėtingoje psichologinėje situacijoje, išgyvenantiems emocines/psichologines krizes, įskaitant savižudybės, smurto, priklausomybių riziką“ – patalpinta Raseinių, Akmenės, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Tauragės rajonų savivaldybių internetinėse svetainėse, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato internetinėje svetainėje. Akmenės, Mažeikių, Pakruojo, Radviliškio, Telšių, Šiaulių miesto ir Šiaulių rajonų savivaldybių FB profiliuose, Tauragės apskrities policijos FB profilyje.

 • Išleisti atšvaitai „STOP smurtui“

 • Sukurtos ir išleistos kortelės, skirtos reklamuoti pagalbos teikimą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims; 

 • Lankstinukai „Pozityvi tėvystė artimesniam bendravimui”;

 • Lankstinukai „Akredituota pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos“;

 • Kvietimas į meno terapiją; 

 • Kvietimas registruotis į pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupės mokymus; 

 • Pagalba šeimai, individualios, šeimos, poros psichologo konsultacijos; 

 • Kvietimas dalyvauti nuotolinėje konferencijoje „Smurtas prieš vaikus: pažinkime, atpažinkime, padėkime!” 

 • Kvietimas psichologo konsultacijai; 

 • Kvietimas šeimos mediacijai; 

 • Kvietimas nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos;

 • Straipsnis įvykus konferencijai;

 • Kvietimas į merginų grupės „Pokalbis prie arbatos“;

 •  Kvietimas į konferenciją „10 metų LR apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui: pasiekimai ir siekiamybės“;

 • Kvietimas į nuotolinę konferenciją „Lyčių lygybės ugdymas: nuo problemos iki sprendimo būdų“;

 • Pagal internetinės svetainės www.raseiukriziucentras.lt statistiką, IV ketvirtį 86,5 proc., t.y. 3151 svetainėje lankėsi naujas vartotojas ir 14,5 proc., t.y 524 vartotojai lankėsi pakartotinai internetinėje svetainėje.

ASOCIACIJA RASEINIŲ KRIZIŲ CENTRAS 2022 M. VEIKLOS ATASKAITA
 

Asociacija Raseinių krizių centras yra ne pelno siekianti organizacija, teikianti pagalbą Raseinių rajono gyventojams, atsidūrusiems krizinėje situacijoje.

Asociacijos Raseinių krizių centras (toliau – Asociacija) tikslai ir uždaviniai yra numatyti Asociacijos įstatuose.

Tikslai

Uždaviniai

1. Atstovauti Asociacijos narių interesus valstybės institucijose, skatinti jų iniciatyvas, remiantis ekspertinėmis žiniomis palaikyti nuolatinį dialogą su visuomene.

1.1. Koordinuoti            Asociacijos      narių bendradarbiavimą, skatinti sinergišką veikimą, siekiant Asociacijos tikslų.

1.2. Atstovauti Asociacijos narių interesus, dalyvaujant sprendimų priėmimo procesuose nacionaliniu ir regioniniu lygiu.

2.Koordinuotai vykdyti konsultacinę, patariamąją (lobistinę) veiklą, aktyviai dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose, siekiant formuoti žmogaus teisių ir lyčių lygybės įtvirtinimo politiką.

2.1. Vykdyti aktyvią institucijos darbo stebėseną moterų žmogaus teisių įtvirtinimo srityje, teikti ekspertinę nuomonę ir pasiūlymus institucijų praktikų ir įstatyminės bazės tobulinimui.

2.2.       Bendradarbiauti su nacionalinėmis ir tarptautinėmis             institucijomis          bei organizacijomis.

2.3.         Koordinuotai remti kitų pilietinių organizacijų iniciatyvas žmogaus teisių gynimo

ir lyčių lygybės įtvirtinimo srityje.

3. Užtikrinti Asociacijos gebėjimų plėtrą, garantuoti asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų tiek artimoje aplinkoje, tiek viešoje erdvėje, vienodą pagalbos prieinamumą ir pagalbos kokybę, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kt. poįstatyminiuose teisės aktuose.

3.1.          Užtikrinti ir teikti specializuotą kompleksinę pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims.

3.2.   Užtikrinti ir teikti akredituotą pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims.

3.3.   Užtikrinti ir teikti akredituotą pagalbą nuo smurto lyties pagrindu nukentėjusiems asmenims.

3.4.  Užtikrinti ir teikti pagalbą smurtautojams.

3.5.     Užtikrinti ir teikti pagalbą asmenims, esantiems sudėtingoje psichologinėje situacijoje, išgyvenantiems emocines / psichologines krizes, įskaitant savižudybės, smurto, priklausomybių riziką.

3.6.      Ugdyti Asociacijos narių advokacijos gebėjimus ir juos panaudoti teikiant kompleksinę pagalbą.

3.7.     Parengti ir vykdyti vieningą savanorių rengimo programą, plėsti savanorių tinklą.

3.8.             Vykdyti mokymus, organizuoti kvalifikacijos kėlimo bei profesinio perdegimo prevencijai skirtus mokymus asmenims ir organizacijoms, dirbančioms su asmenimis, nukentėjusiais nuo nusikalstamų veikų.

3.9.            Organizuoti vieningas viešinimo kampanijas nacionaliniu mastu, siekiant geresnio Asociacijos ir jų teikiamos pagalbos žinomumo.

3.10.   Skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kurti klientui draugišką aplinką teisėsaugos, sveikatos priežiūros, socialinėse įstaigose bei

žiniasklaidoje ir pan.

4. Ugdyti visuomenės narių sąmoningumą, siekiant nulinės tolerancijos smurtui prieš moteris ir smurtui viešame bei privačiame gyvenime.

4.1. Dirbti prevencijos srityje, inicijuoti informacines kampanijas bei dalyvauti su tuo susijusiose kitų organizacijų iniciatyvose, įskaitant tarptautines kampanijas žmogaus teisių

ir lyčių lygybės įtvirtinimo srityje.

 

2022 m. Asociacijos įgyvendintos veiklos ir pasiekti rezultatai

 

Specializuotos kompleksinės pagalbos teikimas smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims

Per 2022 m. Raseinių specializuotos kompleksinės pagalbos centras (toliau – SKPC) užregistravo 585 asmenis, patyrusius smurtą artimoje aplinkoje. Iš jų 148 šeimose auga 308 nepilnamečiai vaikai, patyrę smurtą, tapę liudininkais ar gyvenantys aplinkoje, kurioje buvo smurtaujama.

SKPC pagalbą gavo 447 asmenys iš Raseinių rajono, 88 asmenys iš Vilniaus, 26 iš kitų rajonų.

Moterys sudaro absoliučią daugumą nukentėjusiųjų – 71 proc., 26 proc. vyrų ir 3 proc. vaikų.

66,7 proc. smurtautojų yra vyrai. 94,2 proc. moterų nukentėjo nuo vyrų, kai 56,76 proc. vyrų nukentėjo nuo vyrų. 28 proc. moterų nukenčia nuo sutuoktinio, 34,26 proc. – nuo sugyventinio. 13,51proc. vyrų nukenčia nuo sutuoktinės, sugyventinės, 19 proc. nuo sūnaus. 13 proc. moterų nukenčia nuo savo vaikų (2 proc. dukrų ir 11 proc. sūnų). Dažniausiai nuo smurto artimoje aplinkoje nukenčia asmenys, priklausantys 30 – 59 m. amžiaus grupei, t.y 61 proc. asmenų nukenčia darbingiausiame savo amžiuje (75 proc. moterų ir 25 proc. vyrų). Per 2022 m. nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje teikė 7 specialistai (konsultantai, psichologas, teisininkas), viso suteikta 2583 pagalbos rūšys (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, bendradarbiavimas, psichologo, teisininko konsultacijos).

Kompleksinė pagalba šeimai

Raseinių krizių centras vykdo Raseinių rajono savivaldybės administruojamą projektą

„Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Tikslas – didinti kompleksinių (socialines, psichologines, tarpininkavimo, informavimo ir kt.) paslaugų prieinamumą šeimoms, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

2022 m. registruota 117 dalyvių, kuriose auga 123 vaikai. Suteiktos 251 psichologo konsultacijos, 13 mediacijos konsultacijų. 15 dalyvių dalyvavo smurtinio elgesio keitimo programoje, kurie išklauso 136 val. užsiėmimų. 37 tėvai dalyvavo pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymuose, išklausė 459 val.

Akredituota pagalbos tarnyba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymu, Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybų teikiamos pagalbos akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. A1-318 „Dėl pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybų teikiamos pagalbos akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2021 m. Raseinių krizių centrui suteikė teisę teikti akredituotą pagalbai nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims (toliau – Pagalba).

Per pagalbos tarnybos veiklos vykdymo laikotarpį 2022 m. užregistruota 115 nuo nusikalstamos veikos nukentėjusių asmenų. Pirmojo kontakto institucijos pranešė 83 nukentėjusiųjų nuo nusikalstamos veikos asmenų ir savarankiškai kreipėsi 32 asmenys nukentėję nuo nusikalstamos veikos. Gavusių akredituotą pagalbą pagalbos tarnyboje 81 moteris ir 34 vyrai. Pagalbos tarnybų siūlomą pagalbą sutiko gauti 115 asmenų, sutiko gauti ir gano 103 asmenys. Pakartotinai kreipėsi 12 asmenų. Akredituotą pagalbos tarnybos pagalbą gavo 103 asmenys, 72 moterys ir 31 vyras, iš jų 5 neįgalūs asmenys. Pagalbos gavėjai nukentėjo nuo veikos BK 135 str., 140 str., 145 str., 182 str., 187 str., 284 str. Vidutinis vienam asmeniui suteiktų paslaugų skaičius – 5. Pagalbos tarnyba per 2022 iš viso suteikė 359 paslaugas (informavimo, konsultavimo, teisininko, psichologo, palydėjimo ir kt.).

 

Raseinių krizių centro viešinimas

 2022 m. Raseinių krizių centro ir jo veikla nuolat viešinama:

        www.raseiniukriziucentras.lt internetinėje svetainėje;

        https://www.facebook.com/kriziucentrasraseiniai paskyroje;

    Sukurti skelbimai: nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems asmenims, patyrei smurtą?, nemokamos psichologo konsultacijos, pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupės,

 Sukurtos ir išleistos kortelės, skirtos reklamuoti pagalbos teikimą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims;

 Kvietimas registruotis į pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupės mokymus;

 Pagalba šeimai, individualios, šeimos, poros psichologo konsultacijos;

 Kvietimas psichologo konsultacijai;

 Kvietimas šeimos mediacijai;

  Kvietimas nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos;

  Pagal internetinės svetainės www.raseiukriziucentras.lt statistiką, per 2022 m. svetainėje lankėsi 906 nauji vartotojai ir 333 vartotojai lankėsi pakartotinai internetinėje svetainėje.