Pagalba nuo nusikalstamos veiklos nukentėjusiems asmenims
Pagalba nuo nusikalstamos veiklos nukentėjusiems asmenims

Pagalba nuo nusikalstamos veiklos nukentėjusiems asmenims

JUMS REIKIA PAGALBOS?
KREIPKITĖS Į RASEINIŲ KRIZIŲ CENTRĄ TELEFONU 8 670 70 303
⦁ Jums pagal poreikį nemokamai bus suteikta informacija, konsultacijos, parama bei palaikymas, tarpininkavimas institucijose, specializuota psichologo ir teisininko pagalba, kuri padės įveikti krizę nukentėjus nuo nusikalstamos veikos.
⦁ Prie telefono budi specialų paruošimą turintis konsultantas.
⦁ Konsultacijos teikiamos darbo dienomis darbo valandomis.

Nuo nusikalstamos veikos nukentėjęs asmuo yra fizinis asmuo, kuris tiesiogiai dėl nusikalstamos veikos patyrė fizinės, turtinės ir (ar) neturtinės žalos arba fizinio asmens, kuris mirė dėl nusikalstamos veikos, šeimos narys (nariai), artimasis (artimieji) giminaitis (giminaičiai), kuris (kurie) dėl to asmens mirties patyrė fizinės, turtinės ir (ar) neturtinės žalos.

Raseinių krizių centras organizuoja ir teikia šią pagalbą Raseinių rajone, atsižvelgdamas į individualius nukentėjusio asmens poreikius ir dėl padarytos nusikalstamos veikos atsiradusius poreikius prieš baudžiamąjį procesą, jo metu ir atitinkamą laikotarpį po jo:

1. Informavimas – informacijos nukentėjusiam asmeniui teikimas:

1.1. nukentėjusio asmens poreikių, atsiradusių dėl padarytos nusikalstamos veikos, įvertinimas, pagalbos priemonių plano sudarymas ir pagalbos teikimo organizavimas;

1.2. informacijos teikimas apie nukentėjusių asmenų teises ir institucijas, kurios jas gali užtikrinti, o kai nukentėjęs asmuo yra vaikas, – apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą;

1.3. informacijos teikimas apie įstaigas ir organizacijas, teikiančias socialines paslaugas;

1.4. informavimas apie galimybes gauti emocinę ir (ar) psichologinę pagalbą;

1.5. informavimas apie laikino apgyvendinimo galimybes;

1.6. informacijos teikimas nukentėjusiems asmenims apie sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas;

1.7. informacijos suteikimas apie palydėjimo nukentėjusio asmens prašymu į kitas įstaigas ir organizacijas galimybę;

1.8. informacijos suteikimas apie galimą teisinę pagalbą.

2. Konsultavimas – tai konsultantų veikla, kurios metu kartu su nukentėjusiu asmeniu analizuojama situacija ir ieškoma veiksmingų būdų, kaip įveikti situaciją dėl patirtos nusikalstamos veikos. Konsultavimas – tai bendra konsultanto ir nukentėjusio asmens veikla, nukreipta į būklės po nusikalstamos veikos įveikimą. Konsultavimas apima:

2.1. poreikių, problemų identifikavimą, įvertinimą;

2.2. pagalbos priemonių plano sudarymą ir pagalbos teikimo organizavimą;

2.3. konsultavimą apie įstaigas ir organizacijas, teikiančias socialines paslaugas;

2.4. nukreipimą psichologo ir/ar teisininko pagalbai;

2.5. konsultavimą laikino apgyvendinimo klausimais;

2.6. konsultavimą apie sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas;

2.7. palaikymą, motyvavimą bei įgalinimą spręsti susidariusias problemas, taikant įvairias

darbo metodikas;

2.8. poreikio tarpininkauti su kitomis institucijomis nustatymą;

2.9. konsultacijas finansiniais ir praktiniais klausimais, susijusiais su nusikaltimu;

2.10. konsultacijos antrinės ir pakartotinės viktimizacijos, bauginimo ir keršto rizikos ir prevencijos klausimais;

3. Tarpininkavimas – pagalbos nukentėjusiajam asmeniui teikimas sprendžiant nusikalstamos veikos atvejį, tarpininkaujant valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose ir įstaigose bei su kitomis

pagalbą teikiančiomis institucijomis, kai atstovaujama nukentėjusiojo asmens interesams. Tarpininkavimas galimas tik dėl konkretaus atvejo ir tik su nukentėjusiojo asmens sutikimu. Tarpininkavimas apima susisiekimą, situacijos aptarimą bei bendradarbiavimą su įvairiomis įstaigomis ir/ar institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis (toliau-NVO) bei asmenimis.

4. Veiksmų ir pagalbos priemonių plano sudarymas – veiksmų ir pagalbos priemonių planas sudaromas, tikslinamas ir nutraukiamas vadovaujantis nukentėjusiojo asmens poreikiais.

Planas apima šiuos aspektus: asmens saugumą; asmens įvardintas problemas ir poreikius; asmens turimus bei potencialius išorinius ir vidinius resursus; asmens problemų sprendimo būdus ir priemones.

5. Pagalba rengiant dokumentus – Raseinių krizių centro specialistas savo kompetencijų ir funkcijų ribose, nukentėjusiam asmeniui pageidaujant, teikia pagalbą rengiant ir/arba rengia įvairius dokumentus.

6. Palydėjimas – Raseinių krizių centro specialistas prireikus ir esant galimybei lydi nukentėjusįjį asmenį į Pirmojo kontakto instituciją, policijos komisariatą, teismą, kitas institucijas ir/ar organizacijas, kurios gali padėti spręsti dėl patirtos nusikalstamos veikos iškilusias problemas.

7. Laikino apgyvendinimo organizavimas – nukentėjusiems asmenis, kuriems reikia saugios vietos, organizuojamas laikinas apgyvendinimas (laikino apgyvendinimo paslauga, jei būtina, suteikiama nedelsiant bet kuriuo paros metu);

8. Psichologo pagalba – tai psichologo teikiama emocinio palaikymo ir (ar) psichologinė pagalba. Psichologinė pagalba gali būti vienkartinė arba tęstinė, priklausomai nuo nukentėjusio asmens poreikių. Pagalba teikiama nukreipus konsultantui.

9. Teisininko pagalba – tai teisininko teikiama pagalba, kuri gali būti vienkartinė arba tęstinė, priklausomai nuo nukentėjusiojo asmens poreikių. Pagalba teikiama nukreipus konsultantui. Teisininkas informuoja nukentėjusį asmenį apie galimybę baudžiamojo proceso metu pateikti kompetentingai institucijai skundą dėl nusikalstamos veikos, nuo kurios jis nukentėjo, taip pat teikia informaciją apie baudžiamajame procese kompetentingas institucijas, teikia kitą teisinę pagalbą.

 

Teisininkė Lina Miežinienė